BN Komentar24.9.2018.

BN indeks je u zadnjem mjesecu narastao opet za 0,14%.
BN indeks je narastao u odnosu na isti mjesec prošle godine tek za 2,6% što je bitno manje od godišnjeg prosjeka. Zaključujemo da je ovo ljeto imalo manju dinamiku rasta u odnosu na prošlo. Očekujemo da ćemo i u narednim mjesecima imati rast ali ne više kao sa početka godine.
Povećanjem cijena nekretnina i dalje slabi potražnja, a kao rezultat navedenog, smanjuje se i realizacija. Iako je prisutno povećanje gotovo svih traženih cijena, uočavamo da se samo manji broje nekretnina prodaje po povećanim cijenama. Dokaz tome je da je osim smanjena broja kupoprodaja , došlo i do smanjenog novčanog volumena svih transakcija. Uočio se pad broja transakcija čak i u nekim dijelovima priobalja.
Možemo zaključiti da dolazi do sve veće polarizacija tržišta nekretnina u Hrvatskoj. U onim dijelovima Hrvatske u kojima su nekretnine vezane uz turizam i stranog kupca, cijena raste i u realizaciji. Ipak je više onih dijelova Hrvatske gdje tržište ne podnosi povećanje cijena, a i broj transakcija i dalje pada.
Očekuje se i dalje usporeni rast prosječni cijena.

BN Index

BN indeks je jedinstveni indeks koji prati kretanja cijena stambenih nekretnina na području Republike Hrvatske. BN indeks se temelji na podacima postignutih cijena tipičnih nekretnina na tipičnim lokacijama iz baze Burze nekretnina. BN indeks se objavljuje jednom mjesečno.

BN indexs graf 2018 09

BN indeks 09/2018

182,6

Promjena u odnosu na prošli mjesec

0,14%

Promjena u odnosu na godinu dana

2,69%

U odnosu na početak godine

1,97%

Tražene i postignute cijene

Graf pokazuje kretanje traženih i postignutih cijena, od 1997.-2015.g., u HR za stanogradnju

Tražene i postignute cijene legenda
 

Prosječno postignute cijene

Graf prikazuje odnos između realiziranih cijena stambenih nekretnina za Grad Zagreb, Jadran i cijelu Hrvatsku, a na temelju podataka iz baze Burze nekretnina.

Prosječno postignute cijene legenda

Barometar cijena

Prosječna cijena (EUR/m2)
Hrvatska
(na temelju cijena 1973 nekretnina)
Zagreb
(na temelju cijena 1000 nekretnina)
Obala
(na temelju cijena 654 nekretnina)
Ostalo
(na temelju cijena 319 nekretnina)
1.798,85 1.904,09 1.979,63 1.098,33